സുനീഷ് കൃഷ്ണൻ

കവി, കഥാകൃത്ത്. ഷോമാൻ എന്ന കഥാസമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.