ഡോ. എൻ. അശോകൻ

തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ഡെർമറ്റോളജി വിഭാഗത്തിൽ പ്രഫസർ