ഡോ. രാജേന്ദ്ര സിങ്

‘വാട്ടർമാൻ’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോ. രാജേന്ദ്ര സിങ്, ജലസംരക്ഷണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മുൻനിരയിലുള്ള ആക്​റ്റിവിസ്​റ്റാണ്​. ജലത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്​റ്റോക്ക്​ഹോം പുരസ്​കാരവും മഗ്​സാസെ അവാർഡും നേടി. പതിറ്റാണ്ടുകൾ വരണ്ടുകിടന്ന 12 നദികളെ പാരമ്പര്യ ജലസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പുനഃസ്​ഥാപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകി.