മായ മേനോൻ

അസിസ്​റ്റൻറ്​ പ്രൊഫസർ ആൻറ്​ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്​റ്റ്​, ഗവ. കോ​ളേജ്​ ഫോർ വിമെൻ, തിരുവനന്തപുരം.