ജാലിഷ ഉസ്​മാൻ

കവി. സ്വീഡനിലെ ലുണ്ട്​ യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ ഗവേഷക വിദ്യാർഥി.