സരൂപ

കവി, അധ്യാപിക. "മനുഷ്യൻ എന്ന ലഹരിയിൽ' ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം