അനഘ എൻ.ആർ.

ഹൈദരാബാദിലെ ‘ഇഫ്‌ളു' സർവകലാശാലയിൽ ഫിലിം സ്റ്റഡീസിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥി.