എം. കമറുദ്ദീൻ

കഥാകൃത്ത്​, ​നോവലിസ്​റ്റ്​, വിവർത്തകൻ. കൺസൽട്ടൻറ്​ സൈക്കോളജിസ്​റ്റാണ്. പഞ്ചസാരയുടെ ഉപമ, രണ്ടു നാവികർക്ക് ശരത്കാലം, പുറവഞ്ചേരിയിലെ കിഴവൻ, ചതുപ്പ്, ശരീരവും സംസ്‌കാരവും, വസ്ത്രവും നഗ്‌നതയും തുടങ്ങിയ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.