സബീർ വി. സി.

റിസർച്ച്​ സ്​കോളർ, സെൻറർ ഫോർ ഡവലപ്​മെൻറ്​ സ്​റ്റഡീസ്​, തിരുവനന്തപുരം