ചക്രവർത്തി

കിഴക്കൻ ശ്രീലങ്കയിൽ ബട്ടിക്കളോവയിലെ തേത്താദ്വീപിൽ ജനനം. പതിനാറാം വയസ്സിൽ തമിഴ് ഈഴ വിമോചന പോരാട്ടത്തിൽ ചേർന്നു. പിന്നീട്​ പോരാട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി കാനഡയിൽ രാഷ്ട്രീയാഭയം തേടി. പതിനഞ്ചുവർഷമായി എഴുത്തിൽ നിന്ന്​ വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. "യുദ്ധത്തിൻ ഇരണ്ടാം ഭാഗം' എന്ന കഥാസമാഹാരവും "യുദ്ധസന്യാസം' എന്ന കവിതാസമാഹാരവും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ കഥാസമാഹാരം ‘ചുരുട്ടു പുകൈത്തു കൊണ്ടിരുന്താർ തോഴർ ചെഗുവേര' ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.