ഷമീന അലി

കവി. കെ.എസ്​.എഫ്​.ഇയിൽ അസിസ്​റ്റൻറ്​ മാനേജർ.