ശ്രീജേഷ്​ ടി.പി.

കഥാകൃത്ത്​, നോവലിസ്​റ്റ്​. "നാൽവർ സംഘത്തിലെ മരണക്കണക്ക്’ എന്ന നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.