എം ലുഖ്മാൻ

എഴുത്തുകാരൻ. മതം, സാഹിത്യം, സംസ്‌കാരം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ട്.