പ്രീത ടി.

ആലപ്പുഴ അമ്പലപ്പുഴ ഗവ. മോഡൽ എച്ച്​.എസ്​.എസിൽ ഇംഗ്ലീഷ്​ അധ്യാപിക.