യു. കലാനാഥൻ

കേരള യുക്തിവാദി സംഘം പ്രസിഡൻറായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ യുക്തിവാദ സംഘടനകളുടെ ഫെഡറേഷനായ ‘ഫിറ’യുടെ പ്രസിഡൻറും സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, രക്ഷാധികാരിയാണ്​. യുക്തിവാദി സംഘത്തിന്റെ സമരങ്ങൾക്കിടെ കടുത്ത മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടിവന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയി​ലെ വള്ളിക്കുന്ന്​ പഞ്ചായത്ത്​ പ്രസിഡൻറായിരുന്നു. ആത്മാവ്​ സത്യമോ മിഥ്യയോ, ജ്യോത്സ്യം ശാസ്ത്രമോ ശാസ്ത്രാഭാസമോ, മതം സാമൂഹ്യപുരോഗതിയുടെ ശത്രു, ഇസ്​ലാം മതവും യുക്തിവാദവും, ജീവപരിണാമം, മതനിരപേക്ഷതയും ഏകസിവിൽ കോഡും എന്നിവയാണ് പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.