അബ്ദുല്‍ ഗഫൂർ കെ.വി.

കാഫിറ്റ് പ്രസിഡന്റ്, ഇന്‍ഫിനിറ്റ് ഓപ്പണ്‍ സോഴ്‌സ് സൊലൂഷന്‍സ് എന്ന ഐ.ടി. കമ്പനിയുടെ സഹ സ്ഥാപകന്‍.