എം. ജയരാജ്​

എഴുത്തുകാരൻ. മലയാള അച്ചടിമാധ്യമം: ഭൂതവും വർത്തമാനവും, മലയാള സിനിമ പിന്നിട്ട വഴികൾ, മഹാത്മജിയുടെ മാതൃഭൂമി രേഖകൾ എന്നിവ പ്രധാന പുസ്തകങ്ങൾ.