ബിജിബാൽ

സംഗീത സംവിധായകൻ, കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ. അറബിക്കഥ, വയലിൻ, വെനീസിലെ വ്യാപാരി, 22 ഫീമെയിൽ കോട്ടയം തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് സംഗീതസംവിധാനവും കളിയച്ഛൻ, ഒഴിമുറി, പത്തേമാരി തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് പാശ്ചാത്തല സംഗീതവും നിർവഹിച്ചു.