ഷൺമുഖരാജ്​

തൃശൂർ ജില്ലയിലെ വലപ്പാ​ട്​ മായ കോളേജിൽ അധ്യാപകൻ.