ആദം ഹാരി

ഇന്ത്യക്കാരനായ ആദ്യത്തെ ട്രാൻസ്മാൻ പൈലറ്റ്​. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് ഹാരി കോഴ്‌സ് പൂർത്തിയാക്കിയതും പ്രൈവറ്റ് പൈലറ്റ് ലൈസൻസ് നേടിയതും. ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കമ്യൂണിറ്റിയ്ക്കകത്തും പുറത്തും രാഷ്ട്രീയമായും അക്കാദമികമായും അവതരിപ്പിക്കുന്നു.