ഫർസാന

കഥാകൃത്ത്, നോവലിസ്റ്റ്, കോളമിസ്റ്റ്. എൽമ (നോവൽ), വേട്ടാള (കഥാസമാഹാരം) എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.