സുമുദു നീരാഗി സെനെവിരത്‌നെ

ശ്രീലങ്കയിലെ കുലിയപിടിയ എന്ന സ്ഥലത്ത്​ ജനനം. പെരെഡേനിയ സർവകാലാശാലയിൽ അധ്യാപിക. ഗവേഷണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചോളം പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സിതുവമെൻ നെരപു കിന്ദുരെക്, ഗിഹിൻ എൻന കാർണിവൽ (കഥ), ദുൽവാല അലങ്കാരെ (നോവൽ) എന്നിവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.