ജോമിന സി ജോര്‍ജ്ജ്

ഇഫ്ളു മുന്‍ വിദ്യര്‍ത്ഥി. ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്ര സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ പിഎച്ച്ഡി വിദ്യാര്‍ഥി.