ഡോ. സ്കന്ദേഷ് ലക്ഷ്മണൻ

യേനെപോയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി- ഫോഗാർട്ടി ഇന്റർനാഷ്ണൽ സെന്ററിലെ റിസർച് എത്തിക്സ് സ്കോളർ