സനോജ്​ രാഘവൻ

തൃശൂർ ‘ഡയറ്റി’ൽ ലക്ചറർ. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ അഭിമുഖങ്ങൾ, ഡബ്ബിംഗ്, കോംപിയറിംഗ് എന്നിവ ചെയ്യാറുണ്ട്. "വിശ്വസാഹിത്യ ചൊൽക്കഥകൾ’ എന്ന സമാഹാരത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ കഥകളുടെ പരിഭാഷ നിർവ്വഹിച്ചു.