സജിത്​ബാബു എസ്​.

ഗവേഷകൻ, പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജ് ഭൗതികശാസ്ത്ര വിഭാഗം അദ്ധ്യാപകൻ.