റസൽ ഷാഹുൽ

ഫോ​ട്ടോഗ്രാഫർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. രുചിമീൻ സഞ്ചാരം എന്ന പുസ്​തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.