ഷൈല ആർ. ദാസ്​

വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ. എം.കെ.എച്ച്.എം.എം.ഒ, VHSS മുക്കം