ജീസ്‌മോൾ കെ. കുര്യാക്കോസ്

കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മലയാളം വിഭാഗം ഗവേഷക.