കെ.സി. മാസിന്‍

വിദേശത്ത്​ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്​ മേഖലയിൽ ജോലി ​​ചെയ്യുന്നു. സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതാറുണ്ട്​. ‘മലയാളി-Mallukuripukal’ എന്ന ഇ- ബുക്ക്​ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.