ജോർജ് ജോസഫ് കെ.

കഥാകൃത്ത്. മറിയമ്മ എന്ന മറിമായ, കുഞ്ഞുണ്ണി പറഞ്ഞ യയാതി വരാലിന്റെ കഥ, അവൻ മരണയോഗ്യൻ എന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ