ബപ്പാദിത്യ പോൾ

‘സ്​റ്റേറ്റ്​മാൻ’ പത്രത്തിൽ സിലിഗുരി ​ലേഖകനായിരുന്നു. നക്​സലിസം, മാവോയിസം, ഗൂർഖ പ്രസ്​ഥാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച്​ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്​. ‘ദ ഫസ്റ്റ് നക്​സൽ’ആദ്യ പുസ്തകമാണ്. കനുസന്യാലിൻറെ ഒരേയൊരു അംഗീകൃത ജീവചരിത്രമാണിത്. ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്തയിൽ ഫ്രീലാൻസറാണ്​.