കാദർഷാ കോട്ടപ്പുറത്ത്

എഴുത്തുകാരൻ, എഡിറ്റർ.

രണ്ട് നോവലുകൾ പുസ്തകമായിട്ടുണ്ട്.