ശിവകാമി പ്രസന്ന

അശോക യൂണിവേഴ്​സിറ്റിയിൽ യംഗ്​ ഇന്ത്യ ഫെല്ലോ. സാമൂഹിക- സാംസ്​കാരിക- സാമ്പത്തിക അസമത്വങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജൻഡർ വിനിമയങ്ങളെക്കുറിച്ച്​ പഠിക്കുന്നു.