ഡി. ശ്രീശാന്ത്

ഗവേഷകൻ, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ ഷൊർണൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി അംഗം.