അനിഷ്യ ജയദേവ്​

കവി, വിവർത്തക. കുട്ടികൾക്കായി മെക്സിക്കൻ നാടോടി കഥകൾ പുനരാഖ്യാനം ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി. റഹിമിന്റെ തൂവൽ കുപ്പായക്കാർ എന്ന പുസ്തകം ദി ഫെതേർഡ്‌ ഫ്രെൻറ്​സ്​ എന്ന പേരിൽ ഇംഗ്ളീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്​ ഇൻ ഗവണ്മെൻറിൽ ഫാക്കൽറ്റി അംഗം.