ജസ്​ബീർ കൗർ നഥ്‌

സി.പി.ഐ.എം.എൽ. ലിബറേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കർഷക സംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യാ കിസാൻ മഹാസഭയുടെ പഞ്ചാബ്​ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം. ലിബറേഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സ്ത്രീസംഘടനയായ ഓൾ ഇന്ത്യാ പ്രോഗ്രസീവ് വുമൺസ് അസോസിയേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ. കർഷക സമരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.