സുധീഷ് ചട്ടഞ്ചാൽ

കവി, അധ്യാപകൻ, സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ. കാസറഗോഡ് ബി.ആർ.സിയിൽ ക്ലസ്റ്റർ കോ ഓർഡിനേറ്റർ.