നൗഷാദ്​ അരീക്കോട്​

സഹകരണ വകുപ്പിൽ അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാറായിരുന്നു.