സൂരജ് കല്ലേരി

കവി, കൊച്ചി ശാസ്​ത്ര ​സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ എം.ടെക്​ വിദ്യാർഥി.