ഡോ. കെ. സുനില്‍ മുഹമ്മദ്

ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍, സസ്റ്റൈനബിൾ സീഫുഡ് നെറ്റ് വർക്ക് ഒഫ് ഇന്ത്യയുടെ അധ്യക്ഷന്‍.