അനിൽ വേങ്കോട്

സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ, പ്രഭാഷകൻ. സാഹിത്യം, തത്വചിന്ത തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു. പ്രവാസിയായിരുന്നു.