കെ.എസ്​. ശരത്​

കഥാകൃത്ത്​, കവി. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെപ്പർ മീഡിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു.