ഡോ.കെ.ആർ. അജിതൻ

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ലൈബ്രേറിയനായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ സ്വതന്ത്ര പഠനം നടത്തുന്നു. സമാന്തര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കായി ലേഖനങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും പാരിസ്ഥിതിക സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.