ഹെറീന ആലിസ് ഫെർണാണ്ടസ്

കോഴിക്കോട്​ സർവകലാശാലയിൽ മലയാള- കേരള പഠന വിഭാഗത്തിൽ എം.ഫിൽ വിദ്യാർഥി.