ശീതൾ ശ്യാം

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലധികമായി ലൈംഗിക ന്യൂനപക്ഷങ്ങങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. നാടകങ്ങളിലും സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.