എൻ.കെ. രവീ​ന്ദ്രൻ

അധ്യാപകൻ, മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ. മൗനത്തിന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ (എഡിറ്റർ), സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് എളുപ്പവഴിയില്ല, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തനം, പെണ്ണെഴുതുന്ന ജീവിതം എന്നിവ പ്രധാന കൃതികൾ.