ആർ. സി. സുധീഷ്

ബാംഗ്ലൂരിലെ നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ.