ഷിഫാന സലിം

കവി. കരിനീല ദംശനങ്ങൾ എന്ന കവിതാ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.