ഡോ. അസീസ്​ തരുവണ

എഴുത്തുകാരൻ. കോഴിക്കോട്​ ഫാറൂഖ്​ കോളേജിൽ മലയാള വിഭാഗം മേധാവി. വയനാടൻ രാമായണം, എത്രയെത്ര രാമായണങ്ങൾ, ഗോത്രപഠനങ്ങൾ, വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികൾ: ചരിത്രവും വർത്തമാനവും തുടങ്ങിയവ പ്രധാന പുസ്​തകങ്ങൾ.